Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
0
3
5
2
2
Quản lý đô thị 12 Tháng Bảy 2021 9:25:00 SA

Thông báo: Về công bố triển khai thực hiện Đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/6/2021, Sở Giao thông vận tải có Công văn số 6756/SGTVT-VTĐB về việc công bố triển khai thực hiện Đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Quyết định số 3998/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đề án) và Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 6 tháng 4  năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án;

Để đảm bảo hiệu quả triển khai thực hiện Đề án và kịp thời công tác tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Giao thông vận tải đề nghị Quý cơ quan, đơn vị  thực hiện:

- Nội dung tại mục 2 phần V Điều 1 tại Quyết định số 3998/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố, cụ thể: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ mục tiêu, giải pháp của Đề án để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, gắn với việc thực hiện chương trình công tác hàng năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện của các cấp, các ngành, định kỳ tháng 01 hàng năm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công, gửi Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.”

- Nhiệm vụ, giải pháp liên quan được phân công tại phần III Kế hoạch kèm theo Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 6 tháng 4  năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải cũng có Quyết định số 624/QĐ-SGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2021 về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Sở Giao thông vận tải. Do đó, Sở Giao thông vận tải xin gửi thuyết minh báo cáo Đề án và hồ sơ văn bản liên quan đến Quý cơ quan, đơn vị để chủ động công bố triển khai Đề án tại cơ quan, đơn vị và phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 6 tháng 4  năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Sở Giao thông vận tải đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ./.  

Xem Công văn số 6756/SGTVT-VTĐB ngày 30/6/2021 của Sở Giao thông vận tải tại đây

Xem Quyết định số 3998/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố tại đây

Xem Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 6 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố tại đây

Xem Quyết định số 624/QĐ-SGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải tại đây

Xem Thuyết minh báo cáo Đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại đây


Số lượt người xem: 1495    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày