Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
0
5
6
8
1
6

1. Tổng quan về Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp - Quận 12 được thành lập ngày 01/4/1997 trên cơ sở tách ra từ xã Tân Thới Hiệp. Diện tích tự nhiên 261,87 ha, dân số hiện tại 59.911 người. Phường được chia thành 23 khu phố.

Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp tọa lạc tại số 226 khu phố 19, đường Trương Thị Hoa, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; nằm ở vị trí trung tâm của phường thuận tiện cho người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính.

- Phía Đông giáp Quận Gò Vấp và phường Thới An, Quận 12;

- Phía Tây giáp phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12; 

- Phía Nam giáp Quận Gò Vấp và phường Đông Hưng Thuận, Quận 12;

- Phía Bắc giáp phường Hiệp Thành, Quận 12.

- Số điện thoại: (08) 37171423                   Fax: (08) 37172001

2. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân Phường Tân Thới Hiệp:

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp.

3.1 Chức năng của Ủy ban nhân dân phường Tân thới Hiệp

- Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương, là đại diện quyền hành pháp thực hiện sự quản lý của Nhà nước về mọi mặt; Chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng đối với tất cả mọi đối tượng quản lý, nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia và duy trì pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

- Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương làm việc theo chế độ thủ trưởng đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Quận 12.

3.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp

Ủy ban nhân dân phường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 59 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Điều 8, 9 Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Điều 18, Điều 19 Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và các quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội hàng năm trình Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Lập dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp quyết định;

Căn cứ vào dự toán ngân sách được giao, quyết định cụ thể dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết, quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương;

Lập quyết toán thu, chi ngân sách địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê duyệt.

3. Tổ chức thực hiện thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự vệ sinh, sạch đẹp khu phố, lòng đường, lề đường, trật tự công cộng và cảnh quan đô thị trên địa bàn.

4. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở phường trong thực hiện các nhiệm vụ công tác, chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích của Nhân dân; tạo điều kiện cho các tổ chức này hoạt động có hiệu quả; định kỳ hàng tháng hoặc khi thấy cần thiết thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và các hoạt động của Ủy ban nhân dân phường để các tổ chức này biết và phối hợp, vận động Nhân dân chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4. Dự án đang triển khai:

 - Dự án nút giao thông ngã tư Đình

 - Dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn)