Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
8
6
0
3
0

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG NỘI VỤ

Cán bộ công chức phòng nội vụ- Với sự ra đời của Quận 12, ngày 01 tháng 4 năm 1997, Phòng Tổ chức chính quyền (nay là Phòng Nội vụ) được thành lập, giữ vai trò là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tổ chức chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của chính quyền và các công tác khác trên địa bàn quận 12 theo quy định.

- Đến năm 2004, thực hiện quy định của Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ, Phòng Tổ chức chính quyền quận được đổi tên thành Phòng Nội vụ quận, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ.
- Từ tháng 7 năm 2008 đến nay, thực hiện quy định của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ, Phòng Nội vụ quận được thành lập mới theo Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 12, trên cơ sở sát nhập Ban Tôn giáo quận, Tổ chuyên trách cải cách hành chính quận và bộ phận làm công tác thi đua khen thưởng thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận.
Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước, được sử dụng con dấu riêng theo quy định và chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.
Phòng Nội vụ có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.
 Đội ngũ cán bộ, công chức Phòng Nội vụ hiện nay gồm: Trưởng phòng, 03 Phó Trưởng phòng và 07 chuyên viên. Cán bộ, công chức Phòng Nội vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tương xứng, phù hợp với vị trí, năng lực và sở trường công tác và được Trưởng phòng phân công bằng văn bản cụ thể.
Qua hơn 10 năm thành lập, tuy chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tên gọi có sự thay đổi tuỳ theo yêu cầu và nhiệm vụ của mỗi thời kỳ nhưng nhìn chung, với kết quả đạt được, Phòng Nội vụ đã khẳng định được vai trò, vị trí trong việc tham mưu, giúp cho Ủy ban nhân dân quận về công tác tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền, … Với sự cố gắng, tận tụy, đoàn kết và ý thức trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức Phòng Nội vụ qua các thời kỳ, Phòng Nội vụ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân quận giao. Phòng Nội vụ là nơi trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm công tác, … tạo điều kiện tốt để cán bộ, công chức phát triển. Cán bộ, công chức từng công tác tại Phòng Nội vụ quận đã khẳng định được năng lực qua quá trình công tác tại các vị trí công tác khác, một số cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức vụ như: Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận.
Danh sách lãnh đạo Phòng Nội vụ qua các thời kỳ
Chức vụ
Họ và tên
Giai đoạn
Trưởng phòng
Nguyễn Văn Út
1997
Lý Minh Trúc
10/1997- 04/2003
Trần Văn Út
05/2003- 01/2006
Phạm Văn Dũng
02/2006- 07/2007
Nguyễn Toàn Thắng
09/2007- 03/2010
Trần Văn Huy
04/2010 – nay
Phó Trưởng phòng
Tô Văn Hiệp
04/1997- 10/1999
Nguyễn Văn Dũng
1999- 2003
Nguyễn Trọng Hiếu
01/2004- 10/2007
Bùi Thị Lam Hồng
09/2007 – nay
Đặng Thị Kiều Nhi
04/2009 – nay
Nguyễn Tấn Lực
06/2010 – nay
II. Một số hình ảnh hoạt động của phòng Nội vụ:

 

 

 

 ĐH công đoàn cơ quan

 ĐH Chi bộ cơ quan

CBCC và lãnh đạo quận phòng Nội vụ 

 

II. Phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2010- 2015
1. Tổ chức tốt việc thực hiện củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quận, phường theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên;
Củng cố, nâng chất đội ngũ cán bộ, công chức quận, phường và đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ, công chức phường, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, phù hợp chức danh theo quy định.
2. Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn liên quan khi có hiệu lực từ 2010.
3. Tổ chức, hướng dẫn các cơ quan đơn vị thuộc UBND quận, UBND các phuờng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tập trung vào nội dung cải cách thủ tục hành chính tại quận, phường; xây dựng, áp dụng và cải tiến các quy trình quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đem lại sự thuận tiện, giảm thiểu phiền hà cho người dân. Từ nay đến 2015, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% số phường trên địa bàn quận xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.
4. Tổ chức, hướng dẫn các cơ quan đơn vị thuộc UBND quận, UBND các phuờng thực hiện tốt công tác thi đua- khen thưởng trên địa bàn quận nhằm khuyến khích, động viên kịp thời tổ chức, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước theo định kỳ, đột xuất trong thời gian tới.
5. Tổ chức, hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với công tác tôn giáo, đảm bảo các hoạt động sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn quận đúng quy định của pháp luật./.    
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ:                  Số 1, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12.
Điện thoại:            08.38916.029 – 08.38912.629
Hộp thư điện tử:   nv.q12@tphcm.gov.vn