Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
3
0
2
5
8
4

1. Cơ cấu tổ chức:

          - Cán bộ lãnh đạo: 03 người, cụ thể như sau:
                   1. Bà Võ Thị Chính – Trưởng phòng
                   2. Bà Nguyễn Thị Thúy Vân – Phó Trưởng phòng
                   3. Ông Trần Tuấn Minh – Phó Trưởng phòng
2. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Kinh tế có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại; dịch vụ; quản lý năng lượng; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; nông nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn.
3. Số điện thoại, fax:
- Số điện thoại: 028.39.826.312 - Số máy nhánh: 154
4. Hộp thư điện tử:
- kinhte.q12@tphcm.gov.vn
phongkinhte.q12@gmail.com