Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
0
5
7
2
7
7

I.    Giới thiệu chung:

Cùng với sự ra đời của Quận 12, Thanh tra Quận 12 được thành lập theo Quyết định số 1257/QĐ-UB-NC ngày 21 tháng 3 năm 1997 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến năm 2008,  thực hiện Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức cc1 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện, Thanh tra Quận 12 được thành lập mới theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Quận 12.

II. Chức năng:

Thanh tra quận là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Thanh tra quận chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh.

III. Nhiệm vụ:

1. Trong lĩnh vực thanh tra:

a) Xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định trước khi gửi Thanh tra Thành phố tổng hợp vào kế hoạch thanh tra của Thành phố;

b) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra quận trong kế hoạch thanh tra của Thành phố; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận và của Ủy ban nhân dân phường;

c) Thanh tra vụ việc khác khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao;

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra quận và quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận;

đ) Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra.

2. Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

3. Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

IV. Bộ máy nhân sự:

Thanh tra Quận 12 hiện có 09 công chức, trong đó: 01 công chức giữ chức vụ Chánh Thanh tra, 02 công chức giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra.

Về trình độ chuyên môn: 09/09 công chức có trình độ Đại học, trong đó có 07/09 công chức có trình độ Thạc sĩ.

Về trình độ lý luận chính trị: 05/09 công chức có trình độ trung cấp, 04/09 công chức có trình độ cao cấp.

V.     Những thành tích nổi bật:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2014

Tập thể

Lao động xuất sắc

Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2015

Tập thể

 Lao động xuất sắc

Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2016

Tập thể

Lao động xuất sắc

Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2017

Tập thể

Lao động xuất sắc

Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2018

Tập thể

 Lao động xuất sắc

Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2019

Tập thể

Lao động xuất sắc

Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2020

Tập thể

Lao động xuất sắc

Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2021

Tập thể

Lao động xuất sắc

Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2021

Cờ Thi đua xuất sắc Thành phố

Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2022

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2023

Tập thể Lao động tiên tiến

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12

Thông báo số 609/TB-UBND ngày 29/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12;

2023

Huân chương Lao động Hạng 3

Quyết định số 1159/QĐ-CTN ngày 10/10/2023 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

 
Thông tin liên hệ:
Thanh tra Quận 12:
Địa chỉ: Số 01 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12.
Điện thoại: (08) 3891 7446
Fax: (08) 3891 7446
Email: thanhtra.q12@tphcm.gov.vn