Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
0
5
7
1
1
2

I. Lịch sử hình thành, phát triển:

Cùng với sự ra đời của Quận 12, ngày 01/4/1997, phòng Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư (nay là phòng Tài chính - Kế hoạch) được thành lập, giữ vai trò là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài chính, tài sản, kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật.

Phòng Tài chính - Kế hoạch có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

Phòng Tài chính - Kế hoạch có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ. Trưởng phòng là người đứng đầu phòng, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của phòng.  Cán bộ, công chức phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tương xứng, phù hợp với vị trí, năng lực và sở trường công tác và được Trưởng phòng phân công bằng văn bản cụ thể.

Qua gần 20 năm thành lập, tuy chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tên gọi có sự thay đổi tùy theo yêu cầu và nhiệm vụ của mỗi thời kỳ nhưng nhìn chung, với kết quả đạt được, phòng Tài chính - Kế hoạch đã khẳng định được vai trò, vị trí trong việc tham mưu, giúp cho Ủy ban nhân dân quận về công tác tài chính ngân sách, tài sản, giá, kế hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách … Với sự cố gắng, tận tụy, đoàn kết và ý thức trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức phòng Tài chính - Kế hoạch qua các thời kỳ, phòng Tài chính - Kế hoạch luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân quận giao, được nhận bằng khen của các cấp Thành phố, cụ thể:

+ Bằng khen của Sở Tài chính năm 2009 có thành tích hoàn thành tốt công tác tài chính năm 2009 (Quyết định số 313/QĐ-STC).

+ Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2009 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2009 (Quyết định số 501/QĐ-UBND).

+ Bằng khen của Sở Lao động Thương binh Xã hội năm 2009 có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm năm 2009 (Quyết định số 2005/QĐ-KT).

+ Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2010 có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2 (2004 – 2010) (Quyết định số 2430/QĐ-UB).

+ Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2013 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (Quyết định số 1495/QĐ-KT).

+ Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2014 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014 (Quyết định số 394/QĐ-UB).

+ Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2014 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liền (2013 – 2014) (Quyết định số 395/QĐ-UB).

+ Bằng khen của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT năm 2013 – 2014 (Quyết định số 266/QĐ-BHXH).

+ Bằng khen của Cục Thuế TPHCM đã có thành tích trong công tác phối hợp, hỗ trợ thu ngân sách năm 2015 (Quyết định số 587/QĐ-CT).

Phòng Tài chính - Kế hoạch là nơi trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm công tác… tạo điều kiện tốt để cán bộ, công chức phát triển. Cán bộ, công chức từng công tác tại phòng Tài chính - Kế hoạch quận đã khẳng định được năng lực qua quá trình công tác tại các vị trí công tác khác, một số cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức vụ như: Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Hành chính sự nghiệp Sở Tài chính, Bí thư Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thạnh Lộc…

DANH SÁCH CÁC LÃNH ĐẠO CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG PHÒNG

THỜI KỲ

NGUYỄN TẤN HÒA

1997 – 2003

TRẦN NGỌC HIẾU

2003 – 2008

TRẦN THỊ THANH NGUYỆT

2008 – 2015

VÕ THỊ MỘNG THU

2015 đến nay

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

THỜI KỲ

TRẦN NGỌC HIẾU

1998 – 2003

HỒ VĂN HIẾU

1999 – 2005

TRẦN THỊ THANH NGUYỆT

2003 – 2008

LÊ TẤN TÀI

2008 – 2009

TRANG THỊ NGỌC TÚ

2008 – 2010

TRẦN MINH CẢNH

2009 – 2012

TRẦN THỊ RỒI

2009 đến nay

VÕ THỊ MỘNG THU

2012 – 2015

NGUYỄN CHÍ THIỆN

2013 đến nay

TRẦN MINH CẢNH

2016 - 10/2020

TRẦN TRUNG THÀNH

5/2019 đến nay

PHẠM THỊ LỆ MY

7/2020 đến nay

 

 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Tài chính - Kế hoạch có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Trình Ủy ban nhân dân quận:

a) Ban hành các quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm
về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải
cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý
của Phòng.

b) Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của Ủy ban nhân dân quận; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn quận, phù hợp với quy hoạch Thành phố đã phê duyệt.

c) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân quận, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân quận là chủ đầu tư; hoặc tham mưu chủ đầu tư tiến hành lựa chọn một tổ chức tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm định đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân quận là chủ đầu tư.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, cơ chế, các quy hoạch, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

4. Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách quận và tổng hợp dự toán ngân sách các phường, phương án phân bổ ngân sách quận trình Ủy ban nhân dân quận; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Ủy ban nhân dân quận; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

5. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc quận, Ủy ban nhân dân các phường xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình Ủy ban nhân dân quận dự toán ngân sách quận theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

6. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền các phường, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc quận.

7. Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn quận; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư các phường.

8. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do quận quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách các phường; lập quyết toán thu, chi ngân sách quận; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận và quyết toán thu, chi ngân sách cấp quận (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách quận và quyết toán thu, chi ngân sách phường) báo cáo Ủy ban nhân dân quận để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách quận quản lý.

9. Về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân:

a) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể, hộ kinh doanh cá thể và đăng ký hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, trên địa bàn quận;

c) Trực tiếp kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký trên phạm vi địa bàn; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp; xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố;

d) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

10. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn quận; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền; chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn cán bộ, công chức làm công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư, giám sát cộng đồng phường và các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý của quận.

12. Định giá tài sản khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành
tố tụng.

13. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp Ủy ban nhân dân quận giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

14. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc quận quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân quận quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước.

15. Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

16. Quản lý giá theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn; tổ chức thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật; chủ trì thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước tại địa phương theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

17. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng
hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ
được giao.

18. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân quận, Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Sở Tài chính theo quy định.

19. Quản lý và chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận và theo quy định của pháp luật.

III. Phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2016-2020:

1. Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài chính, kế hoạch, đầu tư, công sản – giá theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên.

2. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết Đảng bộ quận lần thứ IV; đảm bảo chi thường xuyên ngân sách cho các đơn vị dự toán theo hướng tiết kiệm hiệu quả, ưu tiên cho chi đầu tư phát triển, chủ động cân đối ngân sách nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tăng cường khai thác nguồn thu từ việc khai thác nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xã hội trên địa bàn quận; phối hợp tốt với các đơn vị trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, phấn đấu tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt trên 95% kế hoạch được giao.

3. Tổ chức đánh giá việc sử dụng ngân sách hàng năm của các đơn vị dự toán, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm về tài chính; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và trụ sở làm việc; thực hiện công khai dự toán và quyết toán ngân sách đúng thời gian theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát các khu đất công ích phù hợp quy họach để đề xuất khai thác, sử dụng đúng mục đích; đồng thời xử lý các trường hợp sử dụng không đúng mục đích, thanh lý, bán đấu giá các mặt bằng công sản không còn sử dụng để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của quận.

4. Tổ chức, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân các phường thực hiện tốt các công tác tài chính, tài sản, giá, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn quận.

5. Làm tốt công tác tổ chức cán bộ; khuyến khích, vân động cũng như tạo mọi điều kiện thuận cho cán bộ công chức không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Kịp thời động viên khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; đồng thời chấn chỉnh kịp thời các yếu kém hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ:            (Lầu 2) Số 1, Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12

 

Điện thoại:       38917623 - Số nội bộ: 144 – Fax: 38917455