Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
3
2
5
7
6
0

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy chế này quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, trách nhiệm công vụ và mối quan hệ của Trung tâm Văn hóa Quận 12.
Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, viên chức, người lao động đang làm việc tại Trung tâm Văn hóa Quận 12 và các tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Trung tâm.
Điều 2. Tên gọi, vị trí và chức năng
1. Tên gọi:
Trung tâm Văn hóa Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trụ sở đặt tại: Số 9, Quốc lộ 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Vị trí:
Trung tâm Văn hóa Quận 12 là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, được thành lập theo Quyết định số 3638/QĐ-UB-NC ngày 16 tháng 7 năm 1997 của Ủy ban nhân dân Thành phố, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
3. Chức năng:
Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.
Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân địa phương.
Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí, sinh hoạt, học tập… nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân.
Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin ở cơ sở.
Tổ chức các hoạt động dịch vụ công về văn hóa, thể thao và thông tin.
Khai thác hiệu quả các hoạt động tạo nguồn thu được pháp luật cho phép.
Điều 3. Đối tượng phục vụ
Đối tượng phục vụ của Trung tâm Văn hóa quận là các tầng lớp nhân dân trên địa bàn và các khu vực lân cận.
Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Nhiệm vụ
a) Căn cứ chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quận và kế hoạch công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa quận có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện khi được Ủy ban nhân dân quận phê duyệt;
b) Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương;
c) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu phim, tuyên truyền lưu động, vui chơi giải trí, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu về nghệ thuật, kỹ năng ngành nghề và các loại hình hoạt động khác phù hợp với nhiệm vụ được giao;
d) Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ phương pháp công tác cho những người làm công tác văn hóa, thông tin ở phường, cơ sở;
e) Biên soạn, xuất bản và phát hành theo quy định pháp luật các bản tin, tài liệu chuyên môn phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ;
f) Tổ chức các dịch vụ văn hóa, thông tin, thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật;
g) Hợp tác, giao lưu, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động văn hóa, thông tin cơ sở với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố;
h) Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động của Trung tâm theo yêu cầu của Ủy Ban nhân dân quận, với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và những cơ quan quản lý văn hóa, thông tin theo quy định;
i) Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của cấp có thẩm quyền; được ký kết hợp đồng lao động và quản lý lao động theo quy định của pháp luật;
j) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân quận.
2- Quyền hạn
a) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân Quận 12 về các hoạt động nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; đề xuất khen thưởng các đơn vị có nhiều đóng góp về hoạt động văn hóa.
b) Liên doanh, liên kết, hợp tác trong và ngoài nước. Giao lưu, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa với các Trung tâm Văn hóa quận, huyện khác.
c) Được quyết định ký hợp đồng thuê, khoán công việc, điều động, bổ nhiệm, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, khen thưởng, kỹ luật cán bộ, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật.
 
Chương II
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
 
Điều 5. Cơ cấu tổ chức
1. Ban giám đốc:
Ban giám đốc gồm có Giám đốc và 01 đến 02 Phó giám đốc.
Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về kết quả hoạt động của Trung tâm theo chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ được giao;
Phó giám đốc, giúp Giám đốc điều hành Trung tâm; được giám đốc giao phụ trách một số công việc, lĩnh vực công tác cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được phân công. Khi vắng mặt, Giám đốc có thể uỷ quyền cho 01 Phó giám đốc điều hành và giải quyết công việc của Trung tâm.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc của Trung tâm thực hiện theo quy định về quản lý cán bộ, công chức.
2. Các bộ phận chuyên môn - nghiệp vụ
a) Phòng Hành chính - Quản trị:
Tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác tổ chức, quản lý nhân sự, đào tạo, bố trí, sắp xếp nhân sự trong công tác quản lý nhân sự và thi đua khen thưởng.
Tham mưu Ban Giám đốc thực hiện các công tác hành chính - quản trị, văn thư lưu trữ; quản lý, cung ứng vật tư, trang thiết bị cho hoạt động của Trung tâm; xây dựng kế hoạch tài chánh - kế toán; thực hiện công tác thống kê, báo cáo và các hoạt động nội bộ của Trung tâm.
Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc quản lý các bộ phận đối tác, các lớp năng khiếu, phòng tập, khai thác tổ chức các hoạt động dịch vụ trên cơ sở phát huy hiệu quả điều kiện cơ sở vật chất và trình độ chuyên môn của viên chức - cộng tác viên Trung tâm.
b) Phòng Nghiệp vụ:
- Tham mưu Ban giám đốc xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, sân chơi giao lưu, hội thi, hội diễn cấp quận. Hỗ trợ cấp cơ sở và tham gia các cuộc thi cấp thành, toàn quốc.
- Quản lý Đội tuyên truyền lưu động, xây dựng kịch bản, tổ chức các buổi biểu diễn tuyên truyền tại chỗ và lưu động trên địa bàn.
- Xây dựng, quản lý các đội văn nghệ quần chúng, các Câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động về nghệ thuật.
- Biên tập, in ấn các tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn hoạt động phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở, bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về phương pháp công tác văn hóa, văn nghệ cho cán bộ cơ sở.
- Quản lý Nhà biểu diễn, sân khấu ngoài trời trong việc tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chịu trách nhiệm về chất lượng hoạt động nội dung biểu diễn.
c) Phòng Hoạt động - Bảo vệ :
- Thi công, trang trí, cổ động, triển lãm phục vụ các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công việc được lãnh đạo đơn vị giao.
- Tổ chức bảo vệ, phối hợp hướng dẫn các bộ phận đối tác trong việc giữ gìn an ninh trật tự, giữ gìn tài sản cũng như hướng dẫn khách đến với các hoạt động của đơn vị.
3. Các bộ phận trực thuộc
a) Thư viện
- Giữ gìn di sản thư tịch, thu thập, tàng trữ tổ chức việc khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu trong xã hội, nhằm truyền bá tri thức, cung cấp thông tin, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu công tác và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học công nghệ, kinh tế văn hóa phục vụ công cuộc đổi mới đất nước.
- Đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc trong việc sử dụng vốn tài liệu và tham gia các hoạt động do thư viện tổ chức.
- Thu thập bổ sung và xử lý nghiệp vụ vốn tài liệu, bảo quản và thanh lọc các tài liệu.
- Tổ chức thông tin tuyên truyền vốn tài liệu Thư viện, tham gia và hình thành thói quen đọc sách báo trong nhân dân như triển lãm, giới thiệu sách...
- Xử lý thông tin biên soạn các ấn phẩm khoa học.
b) Bản tin:
- Tuyên truyền, phổ biến về đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở Trung ương và địa phương; thông tin về kết quả hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước, các hoạt động phong trào; thu thập và đăng tải những thông tin bổ ích, có giá trị thiết thực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn… việc biên tập, xuất bản và phát hành tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp các ban ngành đoàn thể, các đơn vị trong việc phổ biến thông tin.
- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với hoạt động của trạm phát thanh và tờ tin các phường. xây dựng đội ngũ cộng tác viên phục vụ công tác thông tin tuyên truyền.
c) Nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh:
- Thu thập, bảo quản các tư liệu, hình ảnh, hiện vật và tổ chức trưng bày, giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Nguyễn An Ninh; hướng dẫn thuyết trình phục vụ khách tham quan; giữ gìn tài sản, cơ sở vật chất trong toàn bộ khuôn viên Nhà tưởng niệm.
d) Nhà truyền thống chiến khu An Phú Đông
Thu thập, bảo quản các tư liệu, hình ảnh, hiện vật và tổ chức trưng bày giới thiệu về chiến khu An Phú Đông anh hùng; hướng dẫn, thuyết trình, phục vụ đón khách tham quan; giữ gìn tài sản, cơ sở vật chất Nhà truyền thống chiến khu An Phú Đông.
e) Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ:
Thu thập, bảo quản các tư liệu, hình ảnh, hiện vật và tổ chức trưng bày giới thiệu về Khu tưởng niệm Vườn cau đỏ anh hùng; hướng dẫn, thuyết trình, phục vụ đón khách tham quan; giữ gìn tài sản, cơ sở vật chất Khu tưởng niệm Vườn cau đỏ.
f) Nhà văn hóa - Thể thao:
- Tổ chức hoạt động thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch do Ban giám đốc giao.
- Thực hiện tốt phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương nơi hoạt động
- Tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí, các lớp năng khiếu… đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí, hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
- Khai thác các hoạt động dịch vụ.
Điều 6. Biên chế
Giám đốc Trung tâm Văn hóa phối hợp cùng Phòng Nội vụ trình Ủy ban nhân dân quận quyết định số lượng biên chế cần thiết đảm bảo cho đơn vị thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Việc bố trí, sử dụng viên chức của Trung tâm căn cứ vào chức danh chuyên môn và tiêu chuẩn ngạch viên chức theo quy định pháp luật.
Tùy theo yêu cầu phát triển và nhu cầu công việc, Giám đốc Trung tâm được ký hợp đồng lao động khoán việc với người lao động.
Số điện thoại:       08.37189265
Hộp thư điện tử:   ttvh.q12@tphcm.gov.vn
DI TÍCH LỊCH SỬ
CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH
 
1.     Nhà Tưởng niệm Nguyễn An Ninh:
Mở cửa phục vụ các đoàn đến tham quan, thắp hương, tìm hiểu lịch sử và tiếp đoàn trường Mầm non Sơn ca (100 người), nhóm nhạc Red Sài thành (16 người). Với trên 150 lượt người tham quan trong tháng.
 
2. Nhà Truyền thống Chiến khu An Phú Đông
          Mở cửa phục vụ các đoàn đến tham quan, thấp hương, tìm hiểu lịch sử và tiếp đoàn phường An Phú Đông (30 người), đoàn quay phim đài truyền hình quân đội về An Phú Đông (50 người). Với trên 100 lượt người tham quan trong tháng.
3. Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ:
- Mở cửa phục vụ các đoàn đến tham quan, thấp hương, tìm hiểu lịch sử sử và tiếp đoàn trường Đặng Công Bỉnh, Trường Chinh, Thạnh Lộc, Hà Huy Giáp, Lương Thế Vinh, Hồng Yến (220 người). Với trên 250 lượt người đến dâng hương và tham quan trong tháng.
 
VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN
 
TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN
 
1. Đội văn nghệ tuyên truyền lưu động: (12 xuất - 9.000 lượt người)
Thường xuyên tập dợt những ca khúc mới, đặc biệt 2 xây dựng chương trình văn nghệ đặc biệt kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5 thu hút trên 3.000 lượt người xem, tổ chức tốt các chương trình văn nghệ phục vụ lễ, hội nghị với 10 xuất thu hút hơn 6.000 lượt người tham dự.
2. Bản tin:
Thực hiện 4 số thường kỳ, phát hành vào sáng thứ Hai hàng tuần với số lượng 4.400 tờ. Đặc biệt phát hành 1.500 cuốn đặc san Gò Môn nhân kỷ niệm ngày giổ tổ Hùng Vương, Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Quốc tế lao động, chiến thắng Điện Biên Phủ, họp mặt Gò Môn, các hội nghị.… nội dung bản tin cũng đã đăng tải khá đầy đủ các hoạt động của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, các ban ngành đoàn thể quận, phường.
3. Cổ động trực quan:
Thay mới nội dung 07 cụm pano lớn, thực hiện 40 pano cổ động (2m x 3m), 15 băngrol, trang trí 1.000 lượt cờ lễ tuyên truyền về ngày giổ tổ Hùng Vương, Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Quốc tế lao động, chiến thắng Điện Biên Phủ, phòng chống dịch cúm, hội thao quốc phòng…
4. Triển lãm:
Triển lãm hình ảnh hoạt động của 4 đơn vị huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, quận 12, quận Gò Vấp trong buổi lễ Họp mặt truyền thống Gò Môn tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp thu hút 600 lượt người tham dự.
Triển lãm 73 tranh đoạt giải (nhất, nhì, ba) trong hội thi “Nét vẽ xanh” Quận 12 lần thứ 6 năm 2014 trong ngày tổng kết đã thu hút hơn 400 lượt người xem.
5. Xe hoa, loa:
Tổ chức 2 cuộc diễu hành xe hoa loa tuyên truyền về xây dựng tuyến đường văn minh, mỹ quan, đô thị với 06 xe hoa loa và 06 xe mô-tô.
 
HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
 
1. Tổ chức phục vụ Lễ, Hội nghị:
a) Tổ chức phục vụ hội nghị cấp quận: (12 xuất - 4.200 lượt người)
- Phục vụ hội nghị tổng kết công tác khuyến học tại hội trường Ủy ban nhân dân quận thu hút trên 300 lượt đại biểu tham dự.
- Phục vụ bế giảng lớp kiến thức quốc phòng tại trường Quân sự Quân khu 7 thu hút trên 200 lượt người tham dự (là cán bộ lãnh đạo quận, huyện, tỉnh thành).
- Phụ vụ xử tòa lưu động tại phường Hiệp Thành và phường Tân Thới Nhất thu hút trên 500 lượt người tham dự.
- Phục vụ 3 lễ phát động tuyến đường văn minh, mỹ quan, đô thị phường Thới An, cụm Tân Hưng Thuận - Đông Hưng Thuận - Tân Thới Nhất, cụm Tân Chánh Hiệp - Tân Thới Hiệp - Hiệp Thành thu hút trên 1.000 lượt người tham dự.
- Phục vụ lễ đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của trường tiểu học Nguyễn Du thu hút trên 1.800 lượt người tham dự.
- Phục vụ tổng kết hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội với trên 80 lượt người tham dự.
- Phục vụ lễ ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi tại hội trường Ủy ban nhân dân quận thu hút trên 350 lượt người tham dự.
- Phục vụ chương trình tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại hội trường Ủy ban nhân dân quận thu hút trên 300 lượt đại biểu tham dự.
- Phục vụ chương trình hội thao quốc phòng tại Ban Chỉ huy quân sự với trên 1.000 lượt người tham dự.
- Phục vụ lễ tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi Quận 12 tại hội trưởng Ủy ban nhân dân quận với trên 550 lượt giáo dự.
- Phục vụ họp mặt truyền thống Gò Môn tại Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp với trên 600 lượt đại biểu tham dự.
- Phục vụ văn nghệ cho chiến sĩ mới tại Sư đoàn 7 - Bình Phước với trên 500 cán bộ chiến sĩ tham dự.
- Phục vụ hội thi karaoke của điện lực Hóc Môn với trên 300 lượt người tham dự.
b) Hoạt động lễ 30/4 và 1/5:
Đơn vị đã xây dựng chương trình văn nghệ đặc biệt chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và quốc tế lao động 1/5 biểu diễn phục vụ tại Trung tâm Văn hóa; CLB Ban Mai, CLB Họa Mi, CLB Mây Trắng biểu diễn văn nghệ phụ vụ lễ tại Nhà Văn hóa Thể thao Tân Thới Hiệp tổng cộng có hơn 5.000 lượt người tham dự.
2. Các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp: (01 đoàn - 350 lượt người)
- Đoàn cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn tại Nhà Truyền thống Chiến khu An Phú Đông thu hút trên 350 lượt người xem.
3. Tổ chức biểu diễn của các CLB, Đội, Nhóm tại Trung tâm:
Câu lạc bộ Bạn Trẻ: Duy trì sinh hoạt ổn định, biểu diễn 01 suất tại Trung tâm thu hút trên 450 lượt người tham gia.
CLB Thiếu nhi Sơn Ca: Duy trì sinh hoạt ổn định, biểu diễn 01 suất tại Trung tâm thu hút trên 400 lượt người tham gia.
CLB Ca cổ cải lương: Duy trì họp mặt và sinh hoạt ổn định, biểu diễn 01 suất tại Trung tâm thu hút trên 300 lượt người tham gia.
Chương trình Hát với nhau:trong tháng tổ chức 04 xuất phục vụ thu hút 1.900 lượt ngườitham gia và cổ vũ.
          4. Hoạt động các CLB, Đội, Nhóm:
Tại Trung tâm:CLB Thiếu nhi Sơn ca, CLB Bạn trẻ, CLB Ca cổ cải lương, CLB Ca múa nhạc, các CLB Võ thuật, CLB khiêu vũ, Nhóm Hip hop vẫn duy trì sinh hoạt, tập dợt đều đặn.
          Tại Nhà Văn hóa Thể thao Tân Thới Hiệp: CLB Thiếu nhi Họa Mi, CLB Ban Mai, CLB Dân Ca – Ca cổ, CLB Thơ Nhạc Hương Mới, CLB Mây Trắng, CLB Cầu lông, CLB dưỡng sinh, CLB Thái cực quyền, CLB Bóng bàn, và 4 CLB Võ Thuật duy trì hoạt động tốt, một số CLB đã tổng kết hoạt động năm 2013.
          Tại Nhà Văn hóa Thể thao Tân Chánh Hiệp: CLB Bóng bàn, CLB thơ ca Đồng Vọng, CLB ca cổ duy trì sinh hoạt đều đặn và sân bóng đá, bóng chuyền phục vụ người tập luyện thường xuyên.
5. Hoạt động học tập, vui chơi giải trí tại trung tâm:
Trung tâm ngoại ngữ Tuổi trẻ Việt: Trung tâm Ngoại ngữ Tuổi Trẻ Việt hoạt động ngày càng thu hút nhiều học viên tham gia học tập với trên 550 học viên/ ngày.
Các lớp năng khiếu: Các phòng tập thể dục nhịp điệu thẩm mỹ, thể hình, lớp organ, guita, vẽ, khiêu vũ, múa hiện đại, các CLB võ Karatedo, Taekondo, Thiếu lâm, Tây sơn vẫn duy trì hoạt động tốt, mỗi ngày có từ 600 đến 650 người tham gia.
Hồ bơi– Nhà sách:Duy trì hoạt động cụm hồ bơi, nhà sách Nguyễn Văn Cừ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đến, mua sắm, tập luyện, bơi lội, trong tháng thu hút khoảng 45.000 lượt người.
Khu vui chơi giải trí: Hệ thống cụm trò chơi hiện đại ngoài trời phục vụ như: rồng lượn, đu quay đứng, ngựa quay, nhà banh, máy bay thủy lực tự điều khiển, Trò chơi liên hoàn, tàu lượn siêu tốc, đảo quay, phòng xếp hình, trò chơi điện tử, xe lửa, thú nhún, xe đạp mini, sân trượt patin, nhà hơi, trò chơi giao thông, cá voi đại dương, thảm bay, đĩa quay… trong tháng thu hút 56.000 lượt người đến vui chơi.
 
THÔNG TIN QUY HOẠCH
 
                Thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011- 2015, cấp ủy chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện việc nâng cao chuyên môn, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, phát hiện bồi dưỡng các cá nhân ưu tú từ hoạt động thực tiễn của đơn vị, từ hoạt động đoàn thể, đủ phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, đủ các điều kiện, tiêu chuẩn đưa vào nguồn quy hoạch dài hạn cho đơn vị.
                Đưa ra nhiều biện pháp nhiều biện pháp tích cực như tiến hành quy hoạch, bổ nhiệm, cử đi học, tập huấn, giao lưu học hỏi, thời gian qua đã có 2 đồng chí trong Ban giám đốc tham gia học lớp cao cấp chính trị, 1 học tập trung và 1 học tại chức.
                Thành lập hội đồng cơ quan xét đưa 6 cá nhân vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2013 -2015, bảo đảm 100% cán bộ, viên chức trong diện dự bị các chức danh lãnh đạo, quản lý đủ các tiêu chuẩn quy định, về đạt trình độ đại học về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, thông thạo sử dụng anh văn, vi tính, giao tiếp ứng xử.v.v...
 
MUA SẮM CÔNG
 
Về việc mua sắm, đơn vị đã đề xuất mua trang thiết bị âm thanh ánh sáng trị giá khoảng 200.000.000đ
01 xe chuyên dùng phục vụ công tác tuyên truyền cổ động, cả hai đề xuất trên đã được Thường trực Ủy ban nhân dân quận thông qua.
Ngoài ra tại đơn vị mua sắm thêm 03 máy vi tính cho bộ phận tài vụ, nghiệp vụ.
 
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
 
          Yêu cầu nhân sự cho bộ phận bảo vệ tại Trung tâm
          Nhân sự các bộ phận còn lại đều đáp ứng tốt yêu cầu công việc, không có nhu cầu tuyển dụng thêm./.