Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
2
9
4
9
1

 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BAN QUẢN LÝ ĐTXDCT

1/-Quá trình hình thành và phát triển:
- Ban quản lý dự án khu vực quận 12 (nay là Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12) được thành lập tại Quyết định số 3295/QĐ-UB-NC ngày 30 tháng 6 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận hình thức tổ chức Chủ nhiệm điều hành dự án và Ban Quản lý dự án khu vực thuộc Ủy ban nhân dân lâm thời quận 12.
- Ngày 29/10/2009, Uỷ ban nhân dân quận đã ban hành Quyết định số 171/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình 12 từ nguyên trạng Ban Quản lý dự án khu vực quận 12.
- Ngày 22/7/2010 Uỷ ban nhân dân quận ban hành quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12.
- Ngày 24/9/2010 Uỷ ban nhân dân quận ban hành quyết định số 13/2010/QĐ-UBND-NV về việc bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12.
2/- Chức năng, nhiệm vụ:
Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 do UBND quận 12 thành lập; chịu sự quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân quận 12, đồng thời chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của các sở - ngành chức năng đối với các hoạt động liên quan; quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật, chủ trương, quyết định của cấp trên; thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư.
Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 là đơn vị sự nghiệp công lập; được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước quận 12.
Là chủ đầu tư trực tiếp quản lý các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng công trình do UBND thành phố giao, sở - ngành, UBND quận 12 giao trên cơ sở kế hoạch vốn giao hàng năm. Tự thực hiện một số công việc tư vấn đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư, ngoài công việc quản lý dự án phù hợp quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ được giao; Tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị và đúng với quy định của pháp luật.
3/- Tổ chức bộ máy và biên chế:
3.1/- Cơ cấu tổ chức:
a- Cán bộ lãnh đạo:
Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 do 01 Giám đốc phụ trách và có 03 Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.
b- Cơ cấu các tổ chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc:
Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 được tổ chức thành các tổ chuyên môn, nghiệp vụ như sau:
- Tổ Kế hoạch – Tổng hợp.
- Tổ Kế toán – Hành chính – Văn thư (gọi tắt là Tổ Kế toán).
- Tổ Kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng (gọi tắt là Tổ Hạ tầng).
- Tổ Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng (gọi tắt là Tổ Dân dụng).
- Tổ Dự án khu tái định cư phường Tân Thới Nhất.
3.2/- Biên chế:
Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 được giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức là 42 người, trong đó:
- Chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức là 20 người.
- Chỉ tiêu hợp đồng định biên là 22 người.
4/- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao:
Trong thời gian 16 năm hoạt động (1997-2013), dù gặp nhiều khó khăn lúc trong bối cảnh của một quận mới thành lập, thuộc vùng ven nội đô của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm thường xuyên, sâu sát của lãnh đạo Thành phố, Quận ủy, Uỷ ban nhân dân quận, của các cơ quan chức năng thuộc thành phố, thuộc quận, chính quyền các phường nơi có dự án đầu tư, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, kết quả năm sau cao hơn năm trước, với kết quả đạt được cụ thể như sau:
- Tỷ lệ giải ngân trung bình các nguồn vốn (từ năm 1997-2013): 83,14%.
- Các công trình khởi công, hoàn thành (từ năm 1997-2013): Khởi công hoàn thành 454 công trình (bao gồm công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật và công trình khác), 22 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, 11 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lộ giới hẻm của 11 phường thuộc quận, lập quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2005-2010, đồ án quy hoạch mạng lưới giáo dục.
- Các dự án chuyển tiếp: 06 dự án.
- Dự án khởi công mới: 02 dự án và 02 gói thầu.
- Các dự án chuẩn bị thực hiện, chuẩn bị đầu tư: 75 dự án.
(Theo danh mục đính kèm)
5/- Thông tin liên hệ:
Địa chỉ liên lạc của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12: Số 1, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12.
Điện thoại: 08.38917456;
Fax: 08.37156181.
Hộp thư điện tử : qlda@tphcm.gov.vn