Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
3
5
3
9
0
Tin tổng hợp 25 Tháng Năm 2022 2:20:00 CH

Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực xây dựng

Sáng 24/5, UBND Qun 12 đã t chc hi ngh tp hun, ph biến các văn bn quy phm pháp lut mi liên quan lĩnh vc xây dng và qun lý trt t xây dng vi s tham d ca gn 200 đại biu là lãnh đạo, cán b, công chc, viên chc và cng tác viên Đội Thanh tra Địa bàn qun, Phòng Qun lý đô th, Đội Qun lý trt t đô th, Phòng Tài nguyên Môi trường qun; Phó Ch tch UBND phường ph trách đô th và công chc địa chính - xây dng - đô th và môi trường 11 phường.

Ti hi ngh, các đại biu được các báo cáo viên thuc S Xây dng thành ph ph biến ni dung các văn bn mi trong lĩnh vc xây dng gm: Lut xây dng 50/2014/QH13 và Lut sa đổi, b sung mt s điu ca Lut Xây dng s 62/2020/QH14 ngày 28/6/2020; Lut X lý vi phm hành chính s 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 và Lut sa đổi, b sung mt s điu ca Lut X lý vi phm hành chính ngày 13/11/2020; Ngh định s 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 ca Chính ph quy định chi tiết mt s ni dung v qun lý cht lượng, thi công xây dng và bo trì công trình xây dng… Ngoài ra, ti hi ngh tp hun, các đại biu còn có cơ hi trao đổi v nghip v chuyên môn, tho lun v nhng vn đề khó khăn, vướng mc trong thc tế.

Hi ngh nhm tuyên truyn, ph biến v nhng ni dung các văn bn quy phm pháp lut mi ca ngành xây dng, t đó nâng cao s hiu biết, nhn thc v pháp lut ca các cán b, chuyên viên, áp dng vào vic qun lý xây dng, x lý vi phm hành chính trong lĩnh vc xây dng và công tác phi hp thc hin trong vic x lý vi phm hành chính v xây dng trên địa bàn Qun 12 đảm bo đầy đủ, cht ch theo quy định.


Số lượt người xem: 503    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày