Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
1
2
8
9
9
2
Hướng dẫn thực hiện pháp luật 06 Tháng Năm 2021 2:50:00 CH

Hồ sơ cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí: Báo in và báo điện tử hoặc tạp chí in và tạp chí điện tử

          Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản tin, xuất bản đặc san. Theo đó, cơ quan đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí gồm báo in và báo điện tử hoặc tạp chí in và tạp chí điện tử gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ bao gồm:

          - Tờ khai đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí (Mẫu số 09 đính kèm Thông tư).

          - Đề án hoạt động báo in và báo điện tử hoặc tạp chí in và tạp chí điện tử (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của ấn phẩm; quy trình xuất bản và quản lý nội dung;

          - Danh sách dự kiến nhân sự của cơ quan báo in và báo điện tử hoặc tạp chí in và tạp chí điện tử (Mẫu số 03 đính kèm Thông tư).

          - Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập (Mẫu số 04 đính kèm Thông tư).

          - Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo in, giao diện trang chủ của báo điện tử theo quy định, có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép (với cơ quan báo in và báo điện tử);

          - Mẫu trình bày tên gọi tạp chí in, giao diện trang chủ của tạp chí điện tử theo quy định, có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép (với cơ quan tạp chí in và tạp chí điện tử).

          - Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử hoặc tạp chí in và tạp chí điện tử; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

          Trong trường hợp cơ quan báo chí có nhu cầu thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động của báo in và báo điện tử hoặc tạp chí in và tạp chí điện tử thì phải thực hiện các nội dung sau:

          - Cơ quan báo chí thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động của báo in và báo điện tử hoặc tạp chí in và tạp chí điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Báo chí phải gửi văn bản thông báo đến Cục Báo chí và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền (đối với cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

          - Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ gồm có:

          + Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;

          + Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép của cơ quan báo chí (đối với trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích);

          + Mẫu trình bày tên gọi cơ quan báo chí (đối với trường hợp thay đổi tên gọi cơ quan báo chí), mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí (đối với trường hợp thay đổi tên gọi ấn phẩm báo chí), có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí; đáp ứng điều kiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6 của Thông tư này (đối với tạp chí in); điểm đ khoản 1 Điều 11 của Thông tư này (đối với tạp chí điện tử);

          + Mẫu trình bày tên gọi chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi tên gọi chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử); đáp ứng điều kiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 10 của Thông tư này đối với chuyên trang của báo điện tử và quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 11 của Thông tư này đối với chuyên trang của tạp chí điện tử;

          - Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết việc cấp giấy phép (Mẫu số 14); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

          Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản tin, xuất bản đặc san có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021./. 

VHTT


Số lượt người xem: 508    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày