Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
2
8
8
7
4
Góp ý văn bản dự thảo 06 Tháng Năm 2016 5:10:00 CH

KẾ HOẠCH: Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016

 KẾ HOẠCH

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016

Thực hiện Thông báo số 148/TB-VP ngày 11/4/2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố về kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về Chính phủ điện tử và Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 21/3/2016 của UBND quận về triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử,
Nhằm tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, UBND quận xây dựng kế hoạch thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2016 với những nội dung như sau:
I. Mục tiêu:
1. Mục tiêu tổng quát:
- Tăng cường đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp trong hoạt động của các phòng, ban, trung tâm thuộc quận và UBND 11 phường.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính trong hoạt động của các phòng, ban, trung tâm thuộc quận và UBND 11 phường; hướng tới nâng cao hiệu quả công việc, giảm chi phí hoạt động.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả một số phần mềm mã nguồn mở phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
- Cung cấp đầy đủ thông tin, dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
- Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC), nhân viên các cơ quan thuộc quận.
2. Mục tiêu cụ thể:
- 100% CB, CC, VC được cấp hộp thư điện tử thường xuyên sử dụng trong công việc.
- 100% phòng, ban chuyên môn quận và UBND 11 phường thường xuyên xử lý văn bản, thực hiện gửi, nhận văn bản qua phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc.
- Trên 70% văn bản, tài liệu chính thức của UBND quận được gửi đến các phòng, ban, ngành quận và UBND 11 phường hoàn toàn dưới dạng điện tử nhằm giảm việc sử dụng văn bản giấy.
- Đảm bảo trang thông tin điện tử (website) quận đáp ứng đầy đủ các mục thông tin và cập nhật thường xuyên theo quy định. 
II. Nội dung thực hiện:
1. Hạ tầng kỹ thuật: 
- Tiếp tục khai thác, vận hành hạ tầng kỹ thuật đã được trang bị; duy trì hoạt động máy chủ đảm bảo hoạt động ổn định. 
- Trang bị hoàn chỉnh hệ thống camera quan sát tại Trụ sở Quận ủy - UBND quận.
- Duy trì hệ thống thông tin đang quản lý như hệ thống máy tính, mạng máy tính kết nối tại các đơn vị thuộc quận; kịp thời xử lý các sự cố mạng đảm bảo duy trì hoạt động ổn định.
- Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, thường xuyên cập nhật, cài đặt phần mềm chống virus, mã độc hại cho máy tính.
- Triển khai nâng cấp, trang bị thêm các thiết bị tin học như máy vi tính, máy in, máy scan cho UBND 11 phường phục vụ công tác bầu cử và nhiệm vụ thường xuyên tại dơn vị.
2. Ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành: 
- Tổ chức rà soát lại việc sử dụng hộp thư điện tử thành phố để nâng cao tỷ lệ sử dụng trong công việc của các đơn vị, CB, CC, VC đạt 100%; định kỳ hàng quý thống kê tình hình sử dụng của các đơn vị, CB, CC, VC.
- Xây dựng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc (mã nguồn mở) để liên thông với các phần mềm mã nguồn mở khác. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc hiện có. Các đơn vị từng bước triển khai mở rộng việc sử dụng phần mềm đến tất cả CB, CC, VC, nhân viên trong đơn vị.
- Tiếp tục khai thác có hiệu quả các phần mềm mã nguồn mở phục vụ công tác chỉ đạo điều hành như: Trang thông tin tổng hợp phục vụ quản lý, điều hành (có phiên bản trên máy tính bảng, điện thoại di động), phần mềm quản lý lịch công tác phần mềm quản lý đơn thư hành chính và khiếu nại, tố cáo... 
- Xây dựng và triển khai phần mềm khảo sát chỉ số hài lòng của cá nhân và tổ chức (thí điểm tại Văn phòng UBND quận, Công an quận và Chi cục Thuế quận), phần mềm quản lý địa bàn dân cư (thí điểm tại phường Trung Mỹ Tây); phần mềm Quản lý hộ tịch; phần mềm Quản lý hồ sơ chứng thực; phần mềm Quản lý thi đua khen thưởng; phần mềm Quản lý tệ nạn xã hội; phần mềm Quản lý đối tượng chính sách.
- Xây dựng hệ thống tổng đài điện thoại tập trung tại Trụ sở UBND quận.
3. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: 
- Xây dựng phần mềm Hồ sơ hành chính mới.
- Triển khai lắp đặt hệ thống wifi tại Trụ sở Quận ủy – UBND quận phục vụ các đơn vị và người dân giải quyết hồ sơ hành chính.
- Xây dựng hệ thống tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh an ninh, trật tự đô thị trên địa bàn quận.
- Tăng cường tuyên truyền về dịch vụ hành chính công trực tuyến để giải quyết hồ sơ hành chính qua mạng cho cá nhân, tổ chức. 
- Thường xuyên cập nhật tin tức trên trang website quận với các thông tin về pháp luật, chính sách, quy định thủ tục hành chính, quy trình làm việc, các dự án đầu tư, đấu thầu và mua sắm, thông tin hoạt động của các cơ quan theo quy định của nhà nước. 
4. Về nguồn nhân lực:
- Cử chuyên viên tổ tin học, CB, CC, VC phụ trách công nghệ thông tin tại các đơn vị tham dự các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin để có khả năng tiếp cận, chuyển giao công nghệ, quản trị hệ thống mạng, các cơ sở dữ liệu, các ứng dụng chuyên ngành của từng đơn vị, đáp ứng nhu cầu cơ bản về phát triển ứng dụng CNTT của quận.
- Tổ chức hướng dẫn sử dụng các phần mềm mới cho CB, CC, VC các phòng, ban, trung tâm thuộc quận và UBND 11 phường.
III. Tổ chức thực hiện:
1. Văn phòng UBND quận:
- Giao Văn phòng UBND quận là đơn vị đầu mối theo dõi và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin cho các phòng, ban quận và UBND 11 phường.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thành phố tiếp tục triển khai các phần mềm mã nguồn mở đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định; phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai phần mềm khảo sát chỉ số hài lòng của cá nhân và tổ chức, phần mềm Hồ sơ hành chính, phần mềm Quản lý địa bàn dân cư.
- Chủ trì triển khai lắp đặt hệ thống wifi tại Trụ sở Quận ủy – UBND quận, hệ thống tổng đài quản lý tập trung tại trụ sở UBND quận và tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh an ninh, trật tự đô thị trên địa bàn quận.
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban quận, UBND 11 phường tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện kế hoạch, kịp thời báo cáo UBND quận trong quá trình triển khai thực hiện.
- Tăng cường rà soát, điều chỉnh bổ sung hộp thư điện tử cho CB, CC, VC. 
- Phối hợp với thành viên Ban biên tập website của quận đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời theo qui định.
- Duy trì vận hành hệ thống mạng hoạt động ổn định, kịp thời xử lý các sự cố xảy ra.

2. Giao Phòng Nội vụ:
- Phối hợp với Văn phòng UBND quận trong việc triển khai ứng dụng CNTT gắn cải cách hành chính, ISO.
- Đưa nội dung ứng dụng CNTT vào kế hoạch thi đua khen thưởng của quận. 
3. Phòng Tài chính – Kế hoạch:
Phối hợp với Văn phòng UBND quận, Thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch UBND 11 phường rà soát nhu cầu mua sắm trang thiết bị CNTT, cân đối nguồn vốn tham mưu trình UBND quận xem xét, quyết định.
4. Các phòng, ban quận và UBND 11 phường:
- Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT cụ thể của đơn vị mình để triển khai thực hiện, đồng thời gửi về Văn phòng UBND quận tổng hợp theo dõi.
- Tăng cường sử dụng và khai thác các ứng dụng đã được triển khai, đặc biệt là phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, phần mềm quản lý lịch công tác, hộp thư điện tử. 
- Thường xuyên rà soát việc sử dụng hộp thư điện tử thành phố, có văn bản gửi Văn phòng UBND quận khi có sự thay đổi nhân sự để bổ sung hoặc khóa tài khoản hộp thư. 
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho doanh nghiệp và người dân nhận thức và hiểu biết về các dịch vụ hành chính công.
- Đối với các đơn vị được chọn triển khai thí điểm phần mềm khảo sát chỉ số hài lòng của cá nhân và tổ chức và phần mềm Quản lý địa bàn dân cư: cử nhân sự tham gia phối hợp trong việc xây dựng, triển khai và bố trí nhân sự vận hành sử dụng có hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước năm 2016, đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch này./.
 

Số lượt người xem: 2400    
Xem theo ngày Xem theo ngày