Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
8
1
1
3
8
7
Tiểu sử và nhiệm vụ của lãnh đạo UBND quận 20 Tháng Sáu 2021 7:10:38 CH
Tóm tắt tiểu sử và nhiệm vụ của Ông Lê Trương Hải Hiếu - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận  (01/01/2020)
Ông Lê Trương Hải Hiếu - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12 Các nhiệm vụ cụ thể: a). Chỉ đạo điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND quận; lãnh đạo các thành viên UBND quận, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận và Chủ tịch UBND phường. b). Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: - Xây dựng chương ...
Tóm tắt tiểu sử và nhiệm vụ của Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận  (01/01/2020)
Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 12 Các nhiệm vụ cụ thể: a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: - Quản lý đô thị, trật tự xây dựng; - Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 để tách thửa; - Xây dựng, kiến trúc; - Quản lý đất đai; - Quản lý nhà Nhà nước; - Kiến thiết thị chính; - Quản lý và bảo vệ tài ...
Tóm tắt tiểu sử và nhiệm vụ của Ông Đậu An Phúc - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận  (01/01/2020)
Ông Đậu An Phúc – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận 12 Các nhiệm vụ cụ thể: a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: - Bồi thường giải phóng mặt bằng; - Công tác phòng chống lụt bão; - Giúp Chủ tịch UBND quận trong công tác đấu thầu, chọn thầu các công trình xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn thuộc thẩm quyền của quận. - Tổ chức thực hiện các ...
Xem theo ngày Xem theo ngày