Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
4
8
0
1
4
Cải cách hành chính 24 Tháng Năm 2022 8:00:00 SA

Quận 12 phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính, nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính trên địa bàn quận năm 2022

Nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến về cải cách hành chính; Thông qua phong trào thi đua để khơi dậy tinh thần tự giác, nỗ lực thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến về cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, là cơ sở tiến tới tham gia đăng ký dự thi Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 - năm 2023, Lĩnh vực 3: Quản lý nhà nước; Quận 12 phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính, nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính trên địa bàn quận năm 2022 đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn quận.

Nội dung thi đua đối với các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị Nhà nước bao gồm:

- Thực hiện đột phá các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022. Trọng tâm là nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điềuhành công tác cải cách hành chính thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương.

- Thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, vai trò giám sát của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Các cá nhân, tập thể có các mô hình sáng kiến, giải pháp, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính theo chủ đề năm 2022 của Thành phố “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân quận khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp có mô hình giải pháp, sáng tạo được ứng dụng hiệu quả trong thực tế đối với 06 (sáu) lĩnh vực của công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn Quận 12.

Tiêu chí thi đua đối với các cơ quan, đơn vị Nhà nước:

- Có kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện cải cách hành chính năm 2022 và phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2022. Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

- Có đăng ký các mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong thực hiện cải cách hành chính; mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay phải bảo đảm tính hợp pháp và triển khai, áp dụng có hiệu quả; mang lại chuyển biến tích cực cho công tác cải cách hành chính.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị không bị xử lý kỷ luật trong năm; 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt quy chế ứng xử trong thực thi công vụ.

- Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đạt từ loại “Khá” trở lên (áp dụng đối với các cơ quan có đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm).

Tiêu chí thi đua đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thể hiện tính gương mẫu, tiên phong đi đầu trong cải cách hành chính, trong thực hiện quy chế văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ; có giải pháp mang lại hiệu quả cao trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính và không để xảy ra trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi mình quản lý có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong thi hành công vụ.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; quy chế văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ; có giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính bảo đảm tính hợp pháp và mang lại hiệu quả.

- Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021 đạt từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Tiêu chí thi đua đối với người dân và doanh nghiệp:

Người dân và doanh nghiệp tích cực hợp tác cùng cơ quan, chính quyền tích cực tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đánh giá mức độ hài lòng và phản ánh kịp thời, trung thực những hành vi sai trái, nhũng nhiễu, gây khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ hoặc có những hiến kế, giải pháp đóng góp tích cực cho việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn quận.

Thời gian đăng ký giải pháp, mô hình, sáng kiến tiêu biểu: trước ngày 05 tháng 5 năm 2022. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân phường báo cáo kết quả hoàn thành các giải pháp, mô hình sáng kiến đã đăng ký, đề nghị Ủy ban nhân dân quận (thông qua phòng Nội vụ) khen thưởng đối với tập thể, cá nhân, người dân và doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý. Thời gian các cơ quan báo cáo: trước ngày 01 tháng 12 năm 2022./.

Phòng VHTT


Số lượt người xem: 888    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày