Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
1
1
6
0
2
8
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 12 14 Tháng Năm 2024 4:00:00 CH

Tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 12 lần thứ III năm 2024

Ngày 10/5/2024, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 12 lần thứ III năm 2024 (viết tắt là BCĐ quận) đã ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 12 lần thứ III năm 2024.

Mục đích:

Tuyên truyền đến Nhân dân, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn quận về đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, đại đoàn kết các dẫn tộc.

- Khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 12 lần thứ III năm 2024 để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phát huy, bảo tồn truyền thống văn hóa tốt đẹp.

Việc tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 12 lần thứ III năm 2024 gồm những nội dung cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam cấp Thành phố lần thứ IV và Quận 12 lần thứ III năm 2024.

2. Tuyên truyền những quan điểm chỉ đạo, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến dân tộc thiểu số; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ đến đồng bào dân tộc thiểu số; Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bảo dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 – 2025” gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số theo Quyết định số 3985/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; các chính sách chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số...

3. Tuyên truyền thành tựu mọi mặt của công tác dân tộc, công tác đại đoàn kết các dân tộc của thành phố và Quận 12. Tổ chức triển lãm, trưng bày tranh ảnh, các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của các dân tộc thiểu số.

4. Tuyên truyền những tấm gương đồng bào dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 12 từng tham gia chiến đấu, hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiếp tục tham gia xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc và những tấm gương người tốt việc tốt, nông dân sản xuất giỏi, làm kinh tế giỏi vươn lên thoát nghèo, người con hiếu thảo, gia đình văn hóa, tấm gương thực hiện tốt việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của các dân tộc thiểu số; từng dân tộc sinh sống trên địa bàn, cán bộ và nhân dân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết giữa các dân tộc giai đoạn năm 2019 - 2024.

5. Tuyên truyền việc nâng cao tinh thần cảnh giác, các âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, từng dân tộc để chống phá Nhà nước Việt Nam. Các dân tộc thiểu số tích cực thi đua hoàn thành các tiêu chí xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và thi đua chào mừng các sự kiện, các ngày lễ trọng đại năm 2024 hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2026).

6. Tuyên truyền nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp, nét độc đáo trong ẩm thực các dân tộc, tiếng nói chữ viết, tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc thiểu số thành phố và quận.

7. Phát động phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 12 lần thứ III và cấp Thành phố lần thứ IV năm 2024.

Thời gian thực hiện: từ ngày 15/5/2024 đến ngày 30/6/2024

Duy Giáp

 


Số lượt người xem: 172    
Xem theo ngày Xem theo ngày