Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
3
7
8
8
2
9
Đại biểu HĐND 01 Tháng Bảy 2016 5:10:00 CH

Danh sách Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

STT

Số phát hành

Ngày phát hành

Trích yếu

1

1/NQ-HĐND/Q

04/7/2016

Về công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 12 Khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

2

2/NQ-HĐND/Q

04/7/2016

Về công nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 12 Khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

3

3/NQ-HĐND/Q

04/7/2016

Về công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban pháp chế Hội đồng nhân dân Quận 12 khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

4

5/NQ-HĐND/Q

04/7/2016

Về việc quy định số lượng ủy viên, cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân Quận 12 khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

5

6/NQ-HĐND/Q

04/7/2016

Về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 nhiệm kỳ 2016 - 2021

6

7/NQ-HĐND/Q

04/7/2016

Về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 nhiệm kỳ 2016-2021

7

8/NQ-HĐND/Q

04/7/2016

Về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 12 nhiệm kỳ 2016 - 2021

8

9/NQ-HĐND/Q

04/7/2016

Về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận 12 nhiệm kỳ 2016 - 2021

9

10/NQ-HĐND/Q

04/7/2016

Về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân Quận 12 khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

10

11/NQ-HĐND/Q

14/7/2016

Về việc phê chuẩn danh sách ủy viên của Ban Kinh tế- Xã hội Hội đồng nhân dân Quận 12 khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

11

12/NQ-HĐND/Q

14/7/2016

Về việc phê chuẩn danh sách ủy viên của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Quận 12 khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

12

11/NQ-HĐND

15/7/2016

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Thới Nhất khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021

13

12/NQ-HĐND

15/7/2016

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Thới Nhất khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021

14

13/NQ-HĐND

15/7/2016

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường tân Hưng Thuận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021

15

14/NQ-HĐND

15/7/2016

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Hưng Thuận, nhiệm kỳ 2016 -2021

16

15/NQ-HĐND/Q

15/7/2016

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đông Hưng Thuận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021

17

16/NQ-HĐND/Q

15/7/2016

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đông Hưng Thuận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021

18

17/NQ-HĐND

15/7/2016

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trung Mỹ Tây khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021

19

18/NQ-HĐND/Q

15/7/2016

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trung Mỹ Tây khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021

20

19/NQ-HĐND/Q

15/7/2016

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Chánh Hiệp khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021

21

20/NQ-HĐND/Q

15/7/2016

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Thới Hiệp khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021

22

21/NQ-HĐND/Q

15/7/2016

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Thới Hiệp khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021

23

22/NQ-HĐND

15/7/2016

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thới An khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021

24

23/NQ-HĐND/Q

15/7/2016

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thới An khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021

25

24/NQ-HĐND/Q

15/7/2016

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hiệp Thành khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021

26

25/NQ-HĐND

15/7/2016

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hiệp Thành khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021

27

26/NQ-HĐND

15/7/2016

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường An Phú Đông khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021

28

27/NQ-HĐND

15/7/2016

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường An Phú Đông khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021

29

28/NQ-HĐND

15/7/2016

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thạnh Lộc khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021

30

29/NQ-HĐND

15/7/2016

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thạnh Lộc khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021

31

30/NQ-HĐND/Q

15/7/2016

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thạnh Xuân khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021

32

13/NQ-HĐND/Q

28/7/2016

Nghị quyết về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị Phường Tân Thới Nhất Quận 12

33

14/NQ-HĐND/Q

28/7/2016

Về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị Phường Tân Chánh Hiệp Quận 12

34

15/NQ-HĐND

28/7/2016

Về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị Phường Đông Hưng Thuận Quận 12

35

16/NQ-HĐND

28/7/2016

Về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị Phường An Phú Đông Quận 12

36

17/NQ-HĐND/Q

28/7/2016

Về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị Phường Thạnh Xuân Quận 12

37

18/NQ-HĐND

28/7/2016

Về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị Phường Thạnh Lộc Quận 12

38

19/NQ-HĐND

28/7/2016

Về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị Phường Tân Hưng Thuận Quận 12

39

20/NQ-HĐND

28/7/2016

Về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị Phường Thới An Quận 12

40

22/NQ-HĐND/Q

28/7/2016

Về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị Phường Trung Mỹ Tây Quận 12

41

23/NQ-HĐND

28/7/2016

Về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị Phường Hiệp Thành Quận 12

42

4/NQ-HĐND/Q

09/8/2016

Về công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân Quận 12 khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

43

21/NQ-HĐND

12/8/2016

Về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị Phường Tân Thới Hiệp Quận 12

44

32/NQ-HĐND

18/8/2016

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Chánh Hiệp khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021

45

31/NQ-HĐND

19/8/2016

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thạnh Xuân khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021

46

33/NQ-HĐND

23/8/2016

Về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 12 nhiệm kỳ 2016 - 2021

47

34/NQ-HĐND

30/9/2016

Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12, nhiệm kỳ 2016 - 2021

48

35/NQ-HĐND

15/12/2016

Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách năm 2017

49

36/NQ-HĐND

28/12/2016

Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện công tác thi hành án dân sự Quận 12 năm 2016

50

37/NQ-HĐND

28/12/2016

Nghị quyết về kết quả giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận 12 từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 06 năm 2016

51

38/NQ-HĐND

28/12/2016

Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

52

40/NQ-HĐND

28/12/2016

Về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2017

53

41/NQ-HĐND

28/12/2016

Về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân Quận 12 - khóa IV

54

42/NQ-HĐND

28/12/2016

Về công nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân Quận 12 nhiệm kỳ 2016 - 2021

55

43/NQ-HĐND

28/12/2016

Thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh" trên địa bàn Quận 12

56

44/NQ-HĐND

01/8/2017

Về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2017

57

45/NQ-HĐND

01/8/2017

Về tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017

58

46/NQ-HĐND

01/8/2017

Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016

59

47/NQ-HĐND

01/8/2017

Về việc phê chuẩn danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách quận năm 2017

60

49/NQ-HĐND

01/8/2017

Về ban hành Tiêu chí thi đua của các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân quận và thường trực Hội đồng nhân dân 11 phường khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

61

52/NQ-HĐND

01/8/2017

Về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND Quận 12 nhiệm kỳ 2016 - 2021

62

54/NQ-HĐND

01/8/2017

Về việc cho thôi nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 12 khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021

63

1/2016/NQ-HĐND

23/08/2017

Về ban hành Nội quy kỳ họp HĐND Quận 12

64

2/NQ-HĐND

23/08/2017

Về chương trình công tác toàn khóa của HĐND quận nhiệm kỳ 2016 -2021

65

3/2016/NQ-HĐND

23/08/2017

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020

66

4/2016/NQ-HĐND

23/08/2017

Về chương trình giám sát năm 2016 của HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

67

5/2016/NQ-HĐND

23/08/2017

Về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

68

6//2016/NQ-HĐND

23/08/2017

Về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2016

69

59/NQ-HĐND

27/08/2017

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND An Phú Đông khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

70

48/NQ-HĐND

11/9/2017

Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận năm 2018 khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021

71

50/NQ-HĐND

11/9/2017

Thành lập Đoàn giám sát về công tác quản lý Nhà nước đối với các chung cư trên địa bàn quận 12

72

51/NQ-HĐND

11/9/2017

Thành lập Đoàn giám sát về việc thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước, thành phố đối với các đối tượng chính sách, xã hội trên địa bàn quận

73

53/NQ-HĐND

11/9/2017

Về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân Quận 12 khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021

74

55/NQ-HĐND

11/9/2017

Về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân Quận 12 khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021

75

56/NQ-HĐND/Q

20/09/2017

Công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận 12 nhiệm kỳ 2016-2021

76

57/NQ-HĐND

28/10/2017

Cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND Quận 12, Khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 ông Đinh Văn Ngàn, bà Nguyễn Thị Ánh Mai

77

58/NQ-HĐND

28/10/2017

Phê chuẩn điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách quận năm 2017

 


Số lượt người xem: 5227    
Xem theo ngày Xem theo ngày