Bỏ qua nội dung chính
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
3
4
4
9
3
7
  
Xem: 
NguồnLọc
LeftMenuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<div class="container_mid11">
<div class="container_mid_main11">
<div class="container_mid_main_in11">
<div class="title-header"><a href="#">TH&Ocirc;NG TIN CỘNG ĐỒNG</a></div>
<div class="tt-content">
<div class="tt-content1">
<table class="table-col1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
    <tbody>
        <tr class="first_tt">
            <td class="icon-tt"><img alt="" src="/_LAYOUTS/LacVietBio/eofficeimg/Giaodien/BacLieu/yte.gif" /></td>
            <td class="title-tt"><a href="#">Y Tế</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="icon-tt"><img alt="" src="/_LAYOUTS/LacVietBio/eofficeimg/Giaodien/BacLieu/gthong.jpg" /></td>
            <td class="title-tt"><a href="#">Giao th&ocirc;ng đ&ocirc; thị</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="icon-tt"><img alt="" src="/_LAYOUTS/LacVietBio/eofficeimg/Giaodien/BacLieu/ld-vl.jpg" /></td>
            <td class="title-tt"><a href="#">Lao động việc l&agrave;m</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="icon-tt"><img alt="" src="/_LAYOUTS/LacVietBio/eofficeimg/Giaodien/BacLieu/ng-nuocngoai.jpg" /></td>
            <td class="title-tt"><a href="#">Người nước ngo&agrave;i</a></td>
        </tr>
        <tr class="rows-space">
            <td class="icon-tt"><img alt="" src="/_LAYOUTS/LacVietBio/eofficeimg/Giaodien/BacLieu/dl-cs.jpg" /></td>
            <td class="title-tt"><a href="#">Du lịch v&agrave; cuộc sống</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="icon-tt"><img alt="" src="/_LAYOUTS/LacVietBio/eofficeimg/Giaodien/BacLieu/gd.jpg" /></td>
            <td class="title-tt"><a href="#">Gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="icon-tt"><img alt="" src="/_LAYOUTS/LacVietBio/eofficeimg/Giaodien/BacLieu/dv-diennuoc.jpg" /></td>
            <td class="title-tt"><a href="#">Dịch vụ điện nước</a></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="div-lkweb">
<div class="title-header"><a href="#">LI&Ecirc;N KẾT WEB</a></div>
<div class="tt-content">
<div class="tt-content1">
<table class="lk-web" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="td-select" valign="top"><select class="website_link" id="ctlVNLeft_VnWebsiteLink1_weblink" onchange="var val=this.options[this.selectedIndex].value; if(val!='') {window.open(val);options[0].selected=true;};" name="ctlVNLeft:VnWebsiteLink1:weblink">
            <option value="" selected="selected">Trang web li&ecirc;n kết</option>
            <option value="http://www.yenbai.gov.vn">Website Y&ecirc;n B&aacute;i</option>
            <option value="http://www.vinhphuc.gov.vn">Website Vĩnh Ph&uacute;c</option>
            <option value="http://www.vinhlong.gov.vn">Website Vĩnh Long</option>
            <option value="http://www.tuyenquang.gov.vn">Website Tuy&ecirc;n Qua...</option>
            <option value="http://www.hochiminhcity.gov.vn">Website TP. HCM</option>
            <option value="http://www.tiengiang.gov.vn">Website Tiền Gian...</option>
            <option value="http://www.travinh.gov.vn">Website Tr&agrave; Vinh</option>
            <option value="http://www.thainguyen.gov.vn">Website Th&aacute;i Nguy...</option>
            <option value="http://www.thaibinh.gov.vn">Website Th&aacute;i B&igrave;nh</option>
            <option value="http://www.hue.gov.vn">Website Thừa Thi&ecirc;...</option>
            <option value="http://www.thanhhoa.gov.vn">Website Thanh H&oacute;a</option>
            <option value="http://www.tayninh.gov.vn">Website T&acirc;y Ninh</option>
            <option value="http://www.sonla.gov.vn">Website Sơn La</option>
            <option value="http://www.soctrang.gov.vn">Website S&oacute;c Trăng</option>
            <option value="http://www.quangtri.gov.vn">Website Quảng Trị</option>
            <option value="http://www.quangngai.gov.vn">Website Quảng Ng&atilde;...</option>
            <option value="http://www.quangnam.gov.vn">Website Quảng Nam</option>
            <option value="http://www.quangbinh.gov.vn">Website Quảng B&igrave;n...</option>
            <option value="http://www.phuyen.gov.vn">Website Ph&uacute; Y&ecirc;n</option>
            <option value="http://www.phutho.gov.vn">Website Ph&uacute; Thọ</option>
            <option value="http://www.ninhthuan.gov.vn">Website Ninh Thuậ...</option>
            <option value="http://www.nghean.gov.vn">Website Nghệ An</option>
            <option value="http://www.namdinh.gov.vn">Website Nam Định</option>
            <option value="http://www.longan.gov.vn">Website Long An</option>
            <option value="http://www.ninhbinh.gov.vn">Website Ninh B&igrave;nh</option>
            <option value="http://www.laichau.gov.vn">Website Lai Ch&acirc;u</option>
            <option value="http://www.langson.gov.vn">Website Lạng Sơn</option>
            <option value="http://www.lamdong.gov.vn">Website L&acirc;m Đồng</option>
            <option value="http://www.laocai.gov.vn">Website L&agrave;o Cai</option>
            <option value="http://www.kontum.gov.vn">website Kon Tum</option>
            <option value="http://www.kiengiang.gov.vn">website Ki&ecirc;n Gian...</option>
            <option value="http://www.khanhhoa.gov.vn">Website Kh&aacute;nh H&ograve;a</option>
            <option value="http://www.hungyen.gov.vn">website Hưng Y&ecirc;n</option>
            <option value="http://www.hoabinh.gov.vn">Website H&ograve;a B&igrave;nh</option>
            <option value="http://www.haugiang.gov.vn">Website Hậu Giang</option>
            <option value="http://www.haiphong.gov.vn">Website Hải Ph&ograve;n...</option>
            <option value="http://www.haiduong.gov.vn">Website Hải Dương</option>
            <option value="http://www.hatinh.gov.vn">Website H&agrave; Tĩnh</option>
            <option value="http://www.hatay.gov.vn">Website H&agrave; T&acirc;y</option>
            <option value="http://www.hanoi.gov.vn">Website H&agrave; Nội</option>
            <option value="http://www.hanam.gov.vn">Website H&agrave; Nam</option>
            <option value="http://www.hagiang.gov.vn">Website H&agrave; Giang</option>
            <option value="http://www.ubgialai.gov.vn">Website Gia Lai</option>
            <option value="http://www.dongnai.gov.vn">Website Đồng Nai</option>
            <option value="http://www.dongthap.gov.vn">Website Đồng Th&aacute;p</option>
            <option value="http://www.dienbien.gov.vn">Website Điện Bi&ecirc;n</option>
            <option value="http://www.daknong.gov.vn">Website Đắk N&ocirc;ng</option>
            <option value="http://www.daklak.gov.vn">Website Đắk Lắk</option>
            <option value="http://www.danang.gov.vn">Website Đ&agrave; Nẵng</option>
            <option value="http://www.caobang.gov.vn">Website Cao Bằng</option>
            <option value="http://www.cantho.gov.vn">Website Cần Thơ</option>
            <option value="http://www.camau.gov.vn">Website C&agrave; Mau</option>
            <option value="http://www.binhthuan.gov.vn">Website B&igrave;nh Thuậ...</option>
            <option value="http://www.binhphuoc.gov.vn">Website B&igrave;nh Phướ...</option>
            <option value="http://www.binhduong.gov.vn">Website B&igrave;nh Dươn...</option>
            <option value="http://www.binhdinh.gov.vn">Website B&igrave;nh Định</option>
            <option value="http://www.bentre.gov.vn/">website Bến Tre</option>
            <option value="http://www.bacninh.gov.vn/Main.html">website Bắc Ninh</option>
            <option value="http://www.backan.gov.vn/">website Bắc Kạn</option>
            <option value="http://www.bacgiang.gov.vn/">Website Bắc Giang</option>
            <option value="http://www.baria-vungtau.gov.vn/">Website B&agrave; Rịa - ...</option>
            <option value="http://www.angiang.gov.vn/tintucsukien.asp">Website An Giang</option>
            <option value="http://www.vcpfc.gov.vn/">Ủy ban D&acirc;n số - G...</option>
            <option value="http://www.ubtdtt.gov.vn/">Ủy Ban Thể dục Th...</option>
            <option value="http://www.thanhtra.gov.vn/">Thanh tra ch&iacute;nh p...</option>
            <option value="http://www.gdt.gov.vn">Tổng Cục Thuế</option>
            <option value="http://www.gso.gov.vn">Tổng cục Thống k&ecirc;</option>
            <option value="http://www.vietnamtourism.com">Tổng cục Du lịch</option>
            <option value="http://www.gdt.gov.vn">Tổng cục Hải quan</option>
            <option value="http://www.kiemlam.org.vn/">Cục Kiểm L&acirc;m</option>
            <option value="http://www.moj.gov.vn">Bộ Tư ph&aacute;p</option>
            <option value="http://webserver.mofi.gov.vn">Bộ Thủy Sản</option>
            <option value="http://www.agroviet.gov.vn/portal/page?_pageid=35,1&amp;_dad=portal&amp;_schema=PORTAL">Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave;...</option>
            <option value="http://www.mt.gov.vn/default.asp">Bộ Giao th&ocirc;ng Vận...</option>
            <option value="http://www.moh.gov.vn">Bộ Y tế</option>
            <option value="http://www.moc.gov.vn/Vietnam/index.htm">Bộ X&acirc;y dựng</option>
            <option value="http://www.mpt.gov.vn/">Bộ Bưu ch&iacute;nh, viễ...</option>
            <option value="http://www.moet.gov.vn">B&ocirc; Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;...</option>
            <option value="http://www.cinet.gov.vn">Bộ Văn h&oacute;a Th&ocirc;ng ...</option>
            <option value="http://www.most.gov.vn/">Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;...</option>
            <option value="http://www.moi.gov.vn/News/Main.asp">Bộ C&ocirc;ng nghiệp</option>
            <option value="http://www.mot.gov.vn">Bộ Thương Mại</option>
            <option value="http://www.mof.gov.vn">Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh</option>
            <option value="http://www.mofa.gov.vn/vi/">Bộ Ngoại Giao</option>
            <option value="http://www.monre.gov.vn">Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; ...</option>
            <option value="http://www.mpi.gov.vn/">Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầ...</option>
            <option value="http://www.nhandan.com.vn">B&aacute;o Nh&acirc;n D&acirc;n</option>
            <option value="http://www.caicachhanhchinh.gov.vn">Cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;...</option>
            <option value="http://www.nld.com.vn/tintuc/home/">Người Lao động</option>
            <option value="http://congan.com.vn">B&aacute;o C&ocirc;ng an TPHCM</option>
            <option value="http://www.tuoitre.com.vn">B&aacute;o Tuổi Trẻ</option>
            <option value="http://www.thanhnien.com.vn/news/default.aspx?">B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n</option>
            </select></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
RightMenuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<div class="div-music">
 <div class="music-image">
  <img src="/_layouts/LacVietBio/eofficeimg/Giaodien/BacLieu/img-music.jpg" />
 </div>
 <div class="div-detail">
  <div class="music-item">
   <a href="#">Khúc hát sông quê</a>
  </div>
  <div class="music-item">
   <a href="#">Bài ca kháng chiến</a>
  </div>
  <div class="music-item">
   <a href="#">Điệp khúc mùa xuân</a>
  </div>
 </div>
</div>