Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
7
7
7
2
1
7
Tin tức sự kiện 12 Tháng Mười 2011 1:40:00 CH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận

 

Là lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho muôn đời sau một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam, trong đó có công tác dân vận.
Kế thừa và phát triển tư tưởng "trọng dân", "yêu dân", "dựa vào dân" của ông cha ta trên cơ sở tư duy khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa lý luận vào thực tiễn công tác vận động nhân dân lên tầm cao mới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đặt câu hỏi: Dân vận là gì? Và Người đã định nghĩa: "Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không đề sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể giao cho".
Mục đích dân vận là để góp phần tạo thành sức mạnh toàn dân và để thực hành những nhiệm vụ chính trị của cả dân tộc trong thời kỳ cách mạng. Đó là kháng chiến để giải phóng dân tộc khỏi ách ngoại xâm, kiến quốc để dân giàu, nước mạnh,"ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành". Công tác dân vận cũng là một khoa học, khoa học về con người.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu một luận điểm hoàn chỉnh có tính quy luật của mọi cuộc cách mạng: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".
Công tác dân vận không chỉ là một chính sách, một chiến lược, mà còn là một công tác cơ bản quan trọng của Đảng, của cả hệ thống chính trị, là một sự nghiệp to lớn của toàn Đảng, toàn dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng tổng kết: "Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong". Một nội dung cốt lõi, xuyên suốt tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đại đoàn kết dân tộc. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Người đã trở thành đường lối chiến lược cơ bản lâu dài, là nguồn sức mạnh và động lực to lớn của Đảng ta và nhân dân ta trong sự nghiệp cách mạng nói chung.
Về tổ chức dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi Mặt trận dân tộc thống nhất là một trong ba điều kiện không thể thiếu được của thành công cách mạng phản đế ở một nước thuộc địa. Đó là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, sự thành lập một mặt trận dân tộc phản đế rộng rãi, khởi nghĩa vũ trang".
Quy trình làm công tác dân vận mà Bác Hồ đã tổng kết trong bài "Dân vận"(đăng trên báo Sự Thật ra ngày 15/10/1949) được tóm tắt như sau: Giải thích cho dân hiểu-bàn bạc với dân-tổ chức toàn dân thực hiện kiểm tra- kiểm điểm rút kinh nghiệm-phê bình khen thưởng. Quy trình này được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI quán triệt và nêu thành phương châm"Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".
Về tác phong người cán bộ làm công tác dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cô đọng trong 12 chữ: "Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm". Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận nhiều năm qua, Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, trong giai đoạn cách mạng mới, công tác dân vận cần được đẩy mạnh với nội dung phương thức phù hợp, nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội XI của Đảng đã đề ra. Công tác dân vận không chỉ tiến hành trong Ngày Dân vận, mà phải làm thường xuyên hàng ngày, đưa công tác rất quan trọng này thành nếp của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức coi đây là tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ, đảng viên, hội viên.                                      
    Bài:  VŨ CHI

Số lượt người xem: 13786    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày