Bỏ qua nội dung chính
 
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
8
8
4
8
7
0
Tin tức sự kiện 07 Tháng Ba 2013 9:30:00 SA

Hướng dẫn việc học tập chuyên đề “học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh” năm 2013

 

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 77-HD/BTGTW ngày 22/01/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 105-KH/QU ngày 16/01/2013 của Ban Thường vụ Quận ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013. Ngày 19/02/2013 Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Hướng dẫn số 03-HD/QU về việc học tập chuyên đề năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, bao gồm những nội dung như sau:
I- Nội dung học tập và liên hệ
1- Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong công tác, trong quan hệ cụ thể hằng ngày với nhân dân: gần dân, vì dân, tôn trọng dân…
2- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
3- Các tổ chức Đảng xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương và thực hiện yêu cầu nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
II- Hình thức tổ chức học tập và tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2013
1- Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị:
Trong các buổi sinh hoạt, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận từ các tài liệu, liên hệ để xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên từng cơ quan, đơn vị. Từng nội dung cụ thể học tập và bàn biện pháp thực hiện làm theo, do các đơn vị xác định trong từng tháng cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể, trên cơ sở gợi ý dưới đây:
- Tháng 1 đến tháng 3/2013: học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo về phong cách quần chúng trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm.
- Tháng 4 đến tháng 6/2013: học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo về phong cách dân chủ trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
- Tháng 7 đến tháng 9/2013: học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo về phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
- Tháng 9 đến tháng 12/2013: đảng viên tự kiểm điểm trước tập thể chi bộ về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo.
* Chú ý: Trong từng tháng, quý, các đơn vị chọn vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận biện pháp khắc phục; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân “làm theo” đạt kết quả tốt.
2- Tổ chức tập huấn, giới thiệu chuyên đề năm 2013:
- Sau khi có tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành, Quận ủy tổ chức tập huấn, giới thiệu chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” cho cấp ủy các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở.
- Các cấp ủy tổ chức cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu, học tập chuyên đề. Đảng viên trao đổi, liên hệ và xây dựng kế hoạch rèn luyện, phấn đấu của cá nhân, báo cáo để Chi bộ biết và giúp đỡ thực hiện.
- Việc tổ chức tập huấn, giới thiệu chuyên đề, tác phẩm phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không gây lãng phí, tốn kém.
3-Tài liệu:
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.
- Một số tài liệu tham khảo do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.
4- Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân:
Các tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nội dung chuyên đề và việc học tập, nghiên cứu chuyên đề tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình gắn với công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2013.                                                                         
Tin: Thanh Thúy (BTG/QU)

Số lượt người xem: 7338    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày